Slovenský národný komitét fib

Rozpracovaná publikácia o histórii SNK fib: 25 rokov SNK fib

Založenie a poslanie:


fib je jeden z najstarších svetových odborných „spolkov“,  ktorý zakladali najväčšie osobnosti betónu a mostného staviteľstva sveta, akým bol napríklad aj otec predpätého betónu Prof.Freyssinet

Cieľom fib, ako je uvedené v stanovách, je vyvinúť a podporiť na medzinárodnej úrovni štúdium vedeckých a praktických problémov, ktoré dokážu podporiť technické, ekonomické, estetické a enviromentálne inovácie betónových konštrukcií.

T
ieto ciele majú byť dosiahnuté:
-     stimuláciou výskumu,
-     syntézou poznatkov z výskumu a praxe,
-     šírením výsledkov prostredníctvom publikácií a organizácie medzinárodných kongresov a sympózií,
-     výrobou odporúčaniami pre navrhovanie a výstavbu betónových konštrukcií,
-     informovaním členov o najnovšom vývoji.

Hlavné ciele Slovenského národného komitétu fib (SNK fib):


  -    uchovanie a budovanie pamäti nášho národa. Monitorujeme, publikujeme a propagujeme prácu našich odborníkov, projektantov, vedcov a výskumníkov vykonanú v našej oblasti za 4 ročné obdobia na národnej konferencií a v národnej správe v SK/EN jazyku na svetovom kongrese fib.
  -   vzdelávanie. Po svetových kongresoch robíme kolokvia, na ktorých oboznamujeme našu odbornú verejnosť s tým čo sa vo svete  betónu a mostov za 4 roky nového udialo, aké sú výsledky výskumu, vývoja, projektovania a realizácie.

Našim členom ponúkame najmä:


-         Bezplatný prístup k technickej dokumentácii - reportom, bulletinom vypracovanými svetovými
          expertmi v oblasti pozemného a mostného staviteľstva.
-         Bezplatný prístup k zborníkom z konferencií fib doma a v zahraničí   
-         Semináre  a odborné diskusie
-         Prezentáciu firiem na našich a svetových sympóziách a kongresoch fib

História SNK fib:


1993 – Založenie SNK fib  (pôvodný názov bol SNK fip)
1994 – Congress fip, Washington
           Národná správa „Betón na Slovensku 1990 - 1994“
           Prezident SNK fip: Ing. G. Tevec, 1993 - 1998
1998 – Congress fip, Amsterdam
           Národná správa „Betón na Slovensku 1994 - 1998“
           Národný stánok zastupujúci slovenské stavebné firmy
           Prezident SNK fip: Ing. I. Šesták, 1998 - 2002
2002 – 1. Congress fib, Osaka
           Národná správa „Betón na Slovensku 1998 - 2002“
           Prezident SNK fib: Ing. I. Šesták, 2002 - 2004
2006 – 2. Congress fib, Neapol
           Národná správa a prednáška SNK fib „Betón na Slovensku 2002 - 2006“
           Prezident SNK fib : Doc. Ing. M. Chandoga, PhD - od 2004
2010 – 3. Congress fib, Washington
           Národná správa „Betón na Slovensku 2006 - 2010“
           Prezident SNK fib : Doc. Ing. M. Chandoga, PhD
2014 – 4. Congress fib, Mumbai
           Národná správa „Betón na Slovensku 2010 - 2014“
           Prezident SNK fib : Doc. Ing. M. Chandoga, PhD.
2018 – 5. Congress fib, Melbourne
           Národná správa „Betón na Slovensku 2014 - 2018“
           Prezident SNK fib : Doc. Ing. M. Chandoga, PhD

Prezidenti SNK fib

Článok o Slovenskom národnom komitéte fib v časopise Structural Concrete 2/2016

Ako sa stať členom.

Ak sa chcete stať členom SNK FIB je v prvom rade potrebné vyplniť prihlášku a poslať ju na fib@fib-sk.sk. Ďalšie informácie Vám následne zašleme e-mailom.

PRIHLÁŠKA